ระหว่างวันที่ 25-26 และ 30-31 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ออกปฏิบัติงานสำรวจสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบการรับรองมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่ จังหวัด ภูเก็ต และ กระบี่


[2023-05-12] วันที่ 21-26 เมษายน และ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต น.. [2023-05-08] วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปร.. [2023-05-03] ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล.. [2023-05-02] วันที่ 24 - 27 เมษายน 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัต.. [2023-04-25] เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์ นักวิชาการประมงปฏิ.. [2023-04-20] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เกษตรเสวนากาแฟ.. [2023-04-12] วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต จัดประชุมเ.. [2023-04-12] วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพั.. [2023-04-12] วันที่ 10 เมษายน 2566 นางทัศนีย์ ศุภพฤกษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร.. [2023-04-12] เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภู.. อ่านทั้งหมด 

ระหว่างวันที่ 25-26 และ 30-31 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ออกปฏิบัติงานสำรวจสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบการรับรองมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่ จังหวัด ภูเก็ต และ กระบี่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook