เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้จัดประชุมร่วมหารือสำหรับโครงการ Sustainable Management of the Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME) II-SAP Implementation (FSP) และการประชุมติดตามการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบการประมงอวนล้อมจับ เพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขัน ของอุตสาหกรรมประมงที่ยั่งยืนภายใต้กรอบการรับรองมาตรฐานสากล


[2022-11-25] วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้จัดอบรมเ.. [2022-11-23] วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายทัศพล กระจ่างดารา นักวิชาการประมงชำนาญการ.. [2022-11-23] ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง.. [2022-11-18] วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2022-11-16] วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายทัศพล กระจ่างดารา นักวิชาการประมงชำนาญการ.. [2022-11-14] วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2022-11-11] ระหว่างวันที่ 17, 19-21และ 25 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพั.. [2022-11-10] เครื่องมือประมงอวนล้อมเคยบริเวณหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต.. [2022-11-09] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้ปฏิบัติงานศึกษาชีววิทย.. [2022-11-08] ระหว่างวันที่ 6-7 และ 25-27 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา.. อ่านทั้งหมด 

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้จัดประชุมร่วมหารือสำหรับโครงการ Sustainable Management of the Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME) II-SAP Implementation (FSP) และการประชุมติดตามการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบการประมงอวนล้อมจับ เพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขัน ของอุตสาหกรรมประมงที่ยั่งยืนภายใต้กรอบการรับรองมาตรฐานสากล 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค