คำขอเข้าใช้งาน APD 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมควรทราบ https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200805101616_1_file.pdf