ประชุมสัมมนางานจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกและฟื้นฟูแม่น้ำจาง ครั้งที่ 2


[2023-03-29] ดำเนินการตรวจประเมินสมรรถนะตามแผนประจำปี 2566 และการปรับระดับจากผู้ตรว.. [2023-03-29] ปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง (CPUE) ครั้งที่ 2.. [2023-03-29] ตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง.. [2023-03-29] ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2023-03-29] ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2023-03-29] ตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2023-03-13] ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 7 (เดือนมีนาคม 2566).. [2023-03-13] ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุสถานกักกันสัตว์น้ำเพื่อการนำเข้า นำออก หรือนำผ่.. [2023-03-09] ประชุมพิจารณาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล.. [2023-03-09] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-Ordinator :.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมสัมมนางานจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกและฟื้นฟูแม่น้ำจาง ครั้งที่ 2  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง มอบหมายให้นางจุฑาทิพย์  โลกิตสถาพร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนายจเร  กุลฑลรัตน์ นักวิชาการประมง เข้าประชุมสัมมนางานจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกและฟื้นฟูแม่น้ำจาง ครั้งที่ 2 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยจังหวัดลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร 80 พรรษามหาราช สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง