ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2565)


[2023-01-26] สนับสนุนและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัว พิธีปล่อยพันธุ์สัต.. [2023-01-25] ร่วมประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการประม.. [2023-01-17] ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ เนื่อ.. [2023-01-16] ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 5 (เดือนมกราคม 2566).. [2022-12-29] หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ทะ จัดพิธีปล่อยพันธุ์.. [2022-12-23] ปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง (CPUE) ครั้งที่ 1.. [2022-12-23] ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 499 ตัว เพื่อถวายพระพร.. [2022-12-22] จัดเวทีนำเสนอและรับฟังความคิดเห็น “โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหาย.. [2022-12-22] ปล่อยพันธุ์ปลาเลียหินหรือปลามัน จำนวน 2,000 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ ณ ล.. [2022-12-19] ประชุมสัมมนางานจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกและฟื้นฟูแม่น้ำจาง.. อ่านทั้งหมด 

ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2565) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2565) โดยเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในพื้นที่เขื่อนกิ่วคอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อทำการศึกษาข้อมูลระยะเจริญพันธุ์ (maturity stage) และค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศในปลา (Gonadosomatic Index, GSI)