เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเข้มแข็ง และสร้างกระบวนการรับรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชน


[2022-05-05] รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.. [2022-05-02] ลงนามถวายพระพร.. [2022-04-29] ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว ณ เขื่อนกิ่วลม.. [2022-04-29] ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ครั้งที่ 9.. [2022-04-20] ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว ในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดล.. [2022-04-12] ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมกับชุม.. [2022-04-12] ปฏิบัติงานติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่น.. [2022-04-07] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่.. [2022-03-29] ต้อนรับนายประวิทย์  ขำร้าย  ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15.. [2022-03-18] ให้ความรู้การผลิตปลานิลแปลงเพศ แก่กลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเข้มแข็ง และสร้างกระบวนการรับรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง มอบหมายให้นางจุฑาทิพย์  โลกิตสถาพร นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมนางนงคราญ  จิรชีวะ เจ้าพนักงานประมง เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเข้มแข็ง และสร้างกระบวนการรับรู้ในการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง, หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชาชนพื้นที่เป้าหมาย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปงแล้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ ได้สำรวจความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขการทำการประมง พ.ศ. 2564