พัฒนาแปลงสาธิต/จุดเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.ขลุง จ.จันทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

พัฒนาแปลงสาธิต/จุดเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-03-28  |   ข่าววันที่: 2017-03-28 |  อ่าน: 427 ครั้ง
 

วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดีกับคุณทองใส สมศรี - เกษตรกรต้นแบบฯ ช่วยกันพัฒนาแปลงการเพาะเลี้ยงปลานิลพร้อมจัดทำฐานเรียนรู้ด้านประมง ซึ่งประกอบด้วยโปสเตอร์สัตว์น้ำ/คู่มือเอกสารวิชาการด้านประมง เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นจุดเรียนรู้ด้านการประมงของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลตะปอน อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี

# คุณทองใส สมศรี - เกษตรกรต้นแบบการผลิตมังคุดอินทรีย์ ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี


  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (2,613)  LBIS (Fisheries Map).. (1,444) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,009) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (993) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (961) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (907) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (736) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (658) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (605) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (592) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น .. (540) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (533) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดจันทบุรี.. (510) ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (473) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (471) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (469) ทฤฎีแนวใหม่.. (460) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (455) พัฒนาแปลงสาธิต/จุดเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.ขลุง จ.จันทบุรี.. (427) การขอรับใบอนุญาตใช้ทำการประมงพาณิชย์ รอบปี2561-2562.. (422)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092