ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-23  |   ข่าววันที่: 2017-06-23 |  อ่าน: 946 ครั้ง
 

เพิ่มความต่อไปนี้
ข้อ1/1 ในประกาศนี้
                      "ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม" หมายถึง บุคคล หรือ นิติบุคคล ซึ่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือเครย์ฟิช) เพื่อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือได้รับประโยชน์ หรือค่าตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบกิจการฯ ที่ขาย แลกเปลี่ยนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ต้องจัดทำหนังสือประกอบการขาย แลกเปลี่ยนสัตว์น้ำควบคุมให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้รับ และจัดทำรายงานการขาย และเปลี่ยนสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง/เครย์ฟิช) เก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการตามแนบท้ายประกาศ


  •  Hit 20 อันดับ
  • ติดต่อเรา.. (3,900)  LBIS (Fisheries Map).. (2,458) 5 – 29 ก.พ. 2563 กรมประมงเปิดขอใบอนุญาตทำประมง เตือนเรือประมงพาณิชย์รักษาสิทธิ ยื่นเรื่องก่อนขึ้นรอบการทำประมงใหม่ (2563 - 2564).. (1,937) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,713) ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง.. (1,665) โครงสร้างบริหาร/อำนาจหน้าที่ภายในสนง.ประมงจังหวัดจันทบุรี.. (1,643) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,620) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,435) ระบบงานสถิติประมงพาณิชย์.. (1,297) มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา+อาหารปลา)ศูนย์หลัก/เกษตรกรเครือข่าย ศพก.10 แห่ง จ.จันทบุรี.. (1,223) ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 14 มิ.ย.2560 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมฯ ต้องปฏิบัติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.. (946) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมงร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ศพก. อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี.. (897) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (896) กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560.. (893) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัต.. (881) การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก.. (839) การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (832) การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ำ).. (818) สรุปเครื่องมือทำการประมงพาณิชย์ที่จะขอรับอนุญาตใช้ทำการประมง รอบปี2561-2562.. (807) การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก.. (805)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

     เลขที่ 2 ถนนแผ่นดินทอง 3 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 พิกัด Lat.12.59516 - Long.102.09092