นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ดำเนินการ ส่งมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอไทรงาม และอำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รวมจำนวน ๒ จุดเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกใช้พัฒนาศักยภาพของ จุดเรียนรู้

 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร


นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ดำเนินการ ส่งมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอไทรงาม และอำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รวมจำนวน ๒ จุดเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกใช้พัฒนาศักยภาพของ จุดเรียนรู้ นางสุจิตรา สรสิทธิ์ ประมงจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ดำเนินการ ส่งมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่อำเภอไทรงาม และอำเภอ โกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รวมจำนวน ๒ จุดเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกใช้พัฒนาศักยภาพของจุดเรียนรู้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!