ประกาศกรมประมง เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประกาศกรมประมง เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 

กิจกรรม


       ด้วยกรมประมง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ระหว่าง เวลา 8.30 - 16.30 น. กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ซึ่งไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการเสนอราคาและ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมปฏิบัติการ VMS  กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ชั้น 4  อาคารปลอดประสพ  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ

       ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  ชั้น 1  อาคารปลอดประสพ  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2341  ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียบแนบท้าย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  226   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ