กคจ.ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายประมง ฉบับประชาชน ณ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนแม่กวง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กคจ.ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายประมง ฉบับประชาชน ณ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนแม่กวง 

กิจกรรม


การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎหมายประมงฉบับประชาชน

และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฎหมาย!

ณ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนแม่กวง

ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560

กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก นำโดยนายเดชวัตติ์ ทับไทร หัวหน้าหน่วยฯ  และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ นำโดยนายเอกวิทย์ วรางกูร (แทน หัวหน้าหน่วยเนื่องจากติดภารกิจ) และนายณฐวุฒิ  เรืองน้อย เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติแม่ปิง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงพื้นที่บริเวณเขื่อนภูมิพล ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และบริเวณเขื่อนแม่กวง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2560 ณ สถานที่ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนเเพ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีชาวประมงเข้าร่วม 23 ราย และ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ มีชาวประมงเข้าร่วม 6 ราย เข้าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายประมง พร้อมตอบข้อสักถามที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในแหล่งน้ำจืดและการทำการประมงในฤดูน้ำแดง ฤดูปลาวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน ซึ่งอยู่ในช่วง 16 พ.ค. – 15 ก.ย. ของทุกปีแก่ชาวประมงและประชาชนที่สนใจโดยในที่ประชุมมีข้อซักถามเกี่ยวกับกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในแหล่งน้ำจืด ซึ่งทางหน่วยงานได้ชี้แจงและแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จนชาวประมงและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ พร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับประมงให้กับโรงเรียนในพื้นที่เพื่อนำไปศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป

การติดต่อประสานงานในครั้งนี้กลุ่มฯ ได้รับขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ พิษณุโลก โดยมี นายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่

 

ที่มา : กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  214   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   206  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  138  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  114  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  86  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   86  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    81  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ