ขอเชิญร่วมงาน

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ขอเชิญร่วมงาน  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-12  |   ข่าววันที่: 2017-07-12 |  อ่าน: 372 ครั้ง
 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมัั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ในวงกว้าง ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยการบูรณาการความร่วมมือขององค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ  ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทาง http://www.research-expo-register.com/ และ www.nrct.go.th  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 โดยเมื่อลงทะเบียนผ่านระบบแล้วสามารถจัดพิมพ์บัตรบาร์โค๊ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมในงานได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900