กบร.ประชุมพิจารณาโครงการวิจัย (ว-1 ด.)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร.ประชุมพิจารณาโครงการวิจัย (ว-1 ด.) 

กิจกรรม


วันที่  22  มิถุนายน  2560 นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการการพิจารณาประกอบด้วย ผอ.ศจร. เขต 1 - 3  และตัวแทนกลุ่มฯ ซึ่งการพิาจารณาครั้งนี้มีผู้ส่งหัวข้อการวิจัยให้พิาจารณาจำนวน 2 เรื่อง คือ 1.ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประมงพาณิชย์จังหวัดสงขลา ในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และเปรียบเทียบ ต้นทุนผลตอบแทนและผลการจับสัตว์น้ำของเรือประมงพาณิชย์โดยใช้อวนล้อมจับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมติในที่ประชุมให้ปรับแก้ไขโครงการวิจัย และเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  224   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  140  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ