กบร.จัดอบรม “การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับภายในประเทศ (Thai Flag Traceability) ให้กับผู้ประกอบการแพปลา ครั้งที่ 1 - 6

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร.จัดอบรม “การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับภายในประเทศ (Thai Flag Traceability) ให้กับผู้ประกอบการแพปลา ครั้งที่ 1 - 6 

กิจกรรม


กบร. การจัดอบรมเรื่อง “การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับภายในประเทศ (Thai Flag Traceability)
ในวันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2560

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคตราด จังหวัดตราด โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นเจ้าของท่าเทียบเรือประมง และผู้ประกอบกิจการแพปลาในจังหวัดตราด

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นเจ้าของท่าเทียบเรือประมง และผู้ประกอบกิจการแพปลาในจังหวัดจันทบุรี

ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นเจ้าของท่าเทียบเรือประมง และผู้ประกอบกิจการแพปลาในจังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ 4 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นเจ้าของท่าเทียบเรือประมง และผู้ประกอบกิจการแพปลาในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 5 ในวันที่.17 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นเจ้าของท่าเทียบเรือประมง และผู้ประกอบกิจการแพปลาในจังหวัดสมุทรสงคราม

ครั้งที่ 6 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นเจ้าของท่าเทียบเรือประมง และผู้ประกอบกิจการแพปลาในจังหวัดเพชรบุรี

ในการอบรมครั้งนี้มีนายปิยะโชค สินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
เป็นวิทยากรในการบรรยาย และมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าของท่าเทียบเรือประมง และผู้ประกอบกิจการแพปลาทั้ง 6 จังหวัด รวม 289 คน

วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ (Thai Flag Traceability) ผ่านระบบ Web application ในส่วนของระบบบันทึกชั่งจริงสัตว์น้ำหน้าท่าและการอนุมัติชั่งจริงสัตว์น้ำหน้าท่าของเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ ระบบตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า ระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ ระบบหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ระบบสรุปรายวันเรือแจ้งเข้า - ออก ระบบ Landing Declaration ได้อย่างถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

 

ที่มา : กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ