กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 

กิจกรรม


วันที่ 13 กันยายน 2562 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง มอบหมายให้นายวิรัตน สนิทมัจโร หัวหนัากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล และนายสุเมธ เชิงสะอาด นักวิชาการประมง เข้าร่วมงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ซึ่งจัดสัมมนาวิชาการประจำปี พร้อมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น โดยกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้รับรางวัลเลิศรัฐในสาขาบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ได้แก่ ระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาตให้การทำงานในเรือประมง (Single Window 4 Fishing Fleet) และรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ได้แก่ การควบคุมการทำการประมงพาณิชย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Fishing info

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  227   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ