ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 

กิจกรรม


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารภายในกอง โดยมีนายธวัช ศรีวีระชัย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานได้ชี้แจงและให้นโยบายในเรื่องดังต่อไปนี้

1.โครงสร้างกองฯ ซึ่งมีดังนี้

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำประมงในทะเล (PIPO)

- กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ (VMS)

- กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด

- กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

- กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง

- ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 1

- ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2

- ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 3

2.ให้นโยบายในการบริหารจัดการของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ฯ เขต

3.การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 และการจัดทำแผนของบประมาณปี พ.ศ. 2561

4.ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ PIPO และ FIP

5.การจัดสรรกำลังคนและบุคลากรในการทำงาน

6.ประเด็นปัญหา/อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

7.เรื่องเสนอแนะ และขอคำปรึกษาในแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ฯ เขต

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  217   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   209  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  139  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  115  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   87  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ