หน้าที่ความรับผิดชอบ

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 เผยเเพร่: 2016-11-15  |   ข่าววันที่: 2016-11-15 |  อ่าน: 2,302 ครั้ง
 

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบติดตามเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง และกำกับการทำการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศ ทั้งในและนอกน่านน้ำไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอระเบียบหรือมาตรการการทำการประมงของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศ ทั้งในและนอกน่านน้ำไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ประสานงานและติดตามหน่วยตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือประมง ด่านตรวจประมง และหน่วยตรวจสอบในทะเลของกรม ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(6) ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากล

(7) ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนางานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทั้ง เฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งเตือน และรับแจ้งเหตุ ภัยพิบัติและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะวิกฤติต่างๆ

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม.. (6,212)  แบบครุฑ ตราประทับ.. (4,043) กฎหมายประมง ฉบับประชาชน.. (3,258) ประกาศกรมประมง.. (3,144) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (2,873) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC).. (2,497) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,302) ศจร.4 ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS) .. (2,191) ศจร.3 (แบบบันทึกชี้แจง) 29/3/2561.. (2,128) เครื่องมือ อวนลาก-อวนรุนเคย.. (2,029) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ PIPO อัพเดท 29/3/2561.. (1,863) ศจร.1 (แบบรายงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ สำหรับเจ้าหน้าที่) 29/3/2561.. (1,791) ศจร.6 หนังสือแจ้งเตือน 29/3/2561.. (1,734) เครื่องมือ อวนล้อมจับ.. (1,632) สรุปขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกตามโครงสร้าง PIPO ใหม่ .. (1,624) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5 อัตรา.. (1,582) เครื่องมือ คราด.. (1,516) เครื่องมือ อวนติดตา.. (1,501) เครื่องมือ อวนครอบ-ช้อน/ยก.. (1,494) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560.. (1,484)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900