หน้าที่ความรับผิดชอบ

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 เผยเเพร่: 2016-11-15  |   ข่าววันที่: 2016-11-15 |  อ่าน: 2,464 ครั้ง
 

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบติดตามเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง และกำกับการทำการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศ ทั้งในและนอกน่านน้ำไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอระเบียบหรือมาตรการการทำการประมงของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศ ทั้งในและนอกน่านน้ำไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ประสานงานและติดตามหน่วยตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือประมง ด่านตรวจประมง และหน่วยตรวจสอบในทะเลของกรม ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(6) ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากล

(7) ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนางานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทั้ง เฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งเตือน และรับแจ้งเหตุ ภัยพิบัติและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะวิกฤติต่างๆ

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900