หน้าที่ความรับผิดชอบ

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 เผยเเพร่: 2016-11-15  |   ข่าววันที่: 2016-11-15 |  อ่าน: 2,361 ครั้ง
 

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบติดตามเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง และกำกับการทำการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศ ทั้งในและนอกน่านน้ำไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอระเบียบหรือมาตรการการทำการประมงของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศ ทั้งในและนอกน่านน้ำไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ประสานงานและติดตามหน่วยตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือประมง ด่านตรวจประมง และหน่วยตรวจสอบในทะเลของกรม ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(6) ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากล

(7) ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนางานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทั้ง เฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งเตือน และรับแจ้งเหตุ ภัยพิบัติและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะวิกฤติต่างๆ

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม.. (6,560)  แบบครุฑ ตราประทับ.. (4,308) กฎหมายประมง ฉบับประชาชน.. (3,429) ประกาศกรมประมง.. (3,232) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (2,873) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC).. (2,577) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,361) ศจร.4 ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS) .. (2,310) ศจร.3 (แบบบันทึกชี้แจง) 29/3/2561.. (2,237) เครื่องมือ อวนลาก-อวนรุนเคย.. (2,098) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ PIPO อัพเดท 29/3/2561.. (1,946) ศจร.1 (แบบรายงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ สำหรับเจ้าหน้าที่) 29/3/2561.. (1,850) ศจร.6 หนังสือแจ้งเตือน 29/3/2561.. (1,836) เครื่องมือ อวนล้อมจับ.. (1,759) สรุปขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกตามโครงสร้าง PIPO ใหม่ .. (1,751) เครื่องมือ อวนติดตา.. (1,615) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5 อัตรา.. (1,610) เครื่องมือ คราด.. (1,602) เครื่องมือ อวนครอบ-ช้อน/ยก.. (1,551) แบบรายงานสำรวจท่าเทียบเรือ.. (1,546)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900