หน้าที่ความรับผิดชอบ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบติดตามเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง และกำกับการทำการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศ ทั้งในและนอกน่านน้ำไทยตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอระเบียบหรือมาตรการการทำการประมงของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศ ทั้งในและนอกน่านน้ำไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ประสานงานและติดตามหน่วยตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือประมง ด่านตรวจประมง และหน่วยตรวจสอบในทะเลของกรม ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประมง พันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ประสานงานและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(6) ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากล

(7) ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนางานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทั้ง เฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งเตือน และรับแจ้งเหตุ ภัยพิบัติและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะวิกฤติต่างๆ

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  231   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   212  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    84  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ