กคจ.ลงพื้นที่ชัยนาท สำรวจการทำการประมงในเขื่อนเจ้าพระยา

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กคจ.ลงพื้นที่ชัยนาท สำรวจการทำการประมงในเขื่อนเจ้าพระยา 

กิจกรรม


วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กบร. ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ ประมงจังหวัดชัยนาท (นายสุวรรณ มีชนะ) ประมงอำเภอสรรพยา (นางบังอร โชติพ่วง) เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงจังหวัดชัยนาท (นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท (นายอำนวย อุ่นฤกษ์ หน.หน่วยฯและคณะ) เข้าปฏิบัติงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล การทำการประมงของชาวประมงในแหล่งน้ำจืด เรือประมง ท่าขึ้นปลา ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง สภาพปัญหาการทำประมงน้ำจืด และรับฟังความคิดเห็นของชาวประมง ในพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืดร่วมกัน และประสานงาน รวบรวมข้อมูลทะเบียนเรือกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี (นายประดิษฐ์ รังสูงเนิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ