กบร.ประชุมติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร.ประชุมติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

กิจกรรม


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 ตึกปลอดประสพ นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประชุมติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับ การตรวจเรือจากทีมส่วนกลาง (fit) และโครงการจัดฝึกอบรม "การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง" นอกจากนี้ยังมีเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การตรวจเรือประมงพาณิชย์ก่อนออกใบอนุญาตรอบใหม่ การตรวจเรือประมงพาณิชย์ก่อนออกทำการประมงครั้งแรก การตรวจเรือตาม CommonriskAssessment แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดของกองฯ  งานวิจัยคงค้าง และเรื่องการใช้วิทยุสื่อสารของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ในการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  226   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ