กบร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร.จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด 

กิจกรรม


วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเสรี  เรือนหล้า  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
เป็นประธานในการเปิดประชุมเรื่อง การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด  ณ  ห้องประชุมปลาทู ชั้น 7
อาคารปลอดประสพ กรมประมงโดยมี นางสาวอมรรัตน์  เสริมวัฒนากุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ,นางเพราลัย  นุชหมอน  ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประมงทะเล และว่าที่ ร.ท. สาโรจน์  เสถียรวุฒิกุลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  มาให้ความรู้ คำแนะนำ และแนวทาง
เกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อ การจัดทำ และขอบเขตของการทำวิจัย ของข้าราชการในสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำ
การประมงร่วมด้วยคณะกรรมการวิชาการ ประกอบด้วย นายเรวัตร  คงประดิษฐ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กรรมการ,
นายไกสฤษดิ์  พูนพาณิชย์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กรรมการ,นายปิยะโชค  สินอนันต์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
กรรมการ, , นางสาวสุวดี  พิมพขันธ์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ เลขานุการและนายไกรเดช  โลกคำลือ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด จำนวน 3 เรื่องซึ่งเรื่องที่ผ่านการพิจารณามี จำนวน 2 เรื่อง คือ
เรื่อง การประมงอวนลากคานถ่างพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ นางเบญญาภา  ชนะภัย
และเรื่อง ผลการจับสัตว์น้ำจากเรือคราดหอยที่แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสาคร ของ นายทวีพงษ์  ศรีผา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  231   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   212  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    84  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ