เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย (กตร.) ร่วมปรับปรุงข้อมูลกับผู้แทนกองตรวจการประมง ในการแสดงผลเรือตรวจการประมงของระบบติดตามเรือ (VMS)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย (กตร.) ร่วมปรับปรุงข้อมูลกับผู้แทนกองตรวจการประมง ในการแสดงผลเรือตรวจการประมงของระบบติดตามเรือ (VMS) วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย (กตร.) ร่วมปรับปรุงข้อมูลกับผู้แทนกองตรวจการประมง ในการแสดงผลเรือตรวจการประมงของระบบติดตามเรือ (VMS) โดยเจ้าหน้าที่ กตร. ได้ให้ข้อแนะนำถึงการปรับปรุงความปลอดภัยและสิทธิในการเข้าใช้งานการแสดงผลหน้าติดตามเรือ เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำไปปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  214   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   206  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  138  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  114  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  86  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   86  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    81  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ