เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และคณะฯ  ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fishery Monitoring Center : FMC) และศูนย์ควบคุม การแจ้งเรือเข้าออก (Port In – Port Out Controlling Center : PIPO)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และคณะฯ  ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fishery Monitoring Center : FMC) และศูนย์ควบคุม การแจ้งเรือเข้าออก (Port In – Port Out Controlling Center : PIPO) วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และคณะฯ 
ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fishery Monitoring Center : FMC) และศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออก (Port In – Port Out Controlling Center : PIPO) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง
โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เรือเอกอภิชาติ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
และนายบัณฑิต กุลละวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย ให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  220   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   210  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  139  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ