กคจ.ลงพื้นที่ 3 จังหวัด (นครพนม สกลนคร และบึงกาฬ) สำรวจการทำการประมงในลุ่มน้ำสงคราม

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กคจ.ลงพื้นที่ 3 จังหวัด (นครพนม สกลนคร และบึงกาฬ) สำรวจการทำการประมงในลุ่มน้ำสงคราม 

กิจกรรม


     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กบร. ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ,ประมงอำเภอศรีสงคราม (นางสาวประภาพร จันทขิน) ,หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดน้ำอูน สกลนคร (นำโดยนายคงเดช ยะสะกะ หน.หน่วยฯ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) เข้าสำรวจเรือประมง ชาวประมง ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง สภาพปัญหาการทำประมงน้ำจืดในลุ่มน้ำสงคราม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

     วันที่15 พ.ย. 2560  กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กบร.  ร่วมกับ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (นายสุธี สินสุนทร) สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ,ประมงอำเภออากาศอำนวย (นำโดยนายสมเกียรติ มณีฉาย) ,หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดน้ำอูน สกลนคร เข้าพบนายอำเภออากาศอำนวยแจ้งการลงพื้นและขอคำแนะนำการลงพื้นลง ก่อนลงปฏิบัติงานในพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง และรับฟังความคิดเห็นของชาวประมงต่อการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2558 และ ที่แก้ไขเพิ่ม พ.ศ. 2560 บ้านนาดอกไม้ ม.8 และบ้านท่าแร่ ม.4 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 

     วันที่16 พ.ย. 2560 กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กบร. เข้าร่วมกิจกรรมกับ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด หนองคาย, สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ, หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร, ประมงอำเภอ (นายบุญเกิด โสมปัดทุม), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ปล่อยปลา พร้อมทั้งพูดคุยกับชาวประมงที่มาร่วมกิจกรรมถึงการทำการประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม เก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง บริเวณพื้นที่หนองขวาง หมู่บ้านท่าศรีชมชื่น ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  224   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  140  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ