ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และข้าราชการของกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย ให้การต้อนรับ นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง  บันทึกเทปให้สัมภาษณ์การผลิตสกู๊ปข่าว

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และข้าราชการของกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย ให้การต้อนรับ นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง  บันทึกเทปให้สัมภาษณ์การผลิตสกู๊ปข่าว วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 14.00 - 16.30 น. นายบัญชา  สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมง  บันทึกเทปให้สัมภาษณ์การผลิตสกู๊ปข่าวจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง ภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง  (Fisheries Monitoring Center : FMC) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมเฝ้าระวัง ประสานงาน ติดตามผล ตรวจสอบย้อนกลับการทำการประมง เพื่อป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมาย 2. เรื่อง ชุมชนประมงพื้นบ้านเข้มแข็ง กับการจัดตั้ง "องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น" ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีการร่วมกลุ่มให้กิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง โดยมี เรือเอก อภิชาติ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และข้าราชการของกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย ให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  227   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ