Maritime Domain Awareness (MDA) Advisor, JUSMAG Bangkok, Thailand  เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


Maritime Domain Awareness (MDA) Advisor, JUSMAG Bangkok, Thailand  เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) 
ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. Maritime Domain Awareness (MDA) Advisor, JUSMAG Bangkok, Thailand ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) โดยมีนางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และนายบัณฑิต กุลละวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย ให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  214   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   206  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  138  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  114  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  86  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   86  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    81  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  77  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ