กบร. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-19  |   ข่าววันที่: 2017-10-19 |  อ่าน: 696 ครั้ง
 

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ  ณ  ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง โดยมี นางโสมลดา  ประเสริฐสม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ มาบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงานวิจัยที่ของบประมาณ และงานวิจัยที่ไม่ของบประมาณ และ ว่าที่ ร.ท. สาโรจน์  เสถียรวุฒิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงานวิจัยที่ขอประเมินตำแหน่งเพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของกองฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยภายในกองฯ ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด จำนวน 10 เรื่อง ดังนี้

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามมาตรา 81 ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ของชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอโดย นายโรจนรุตม์  รุ่งเรือง

2. ปัจจัยที่ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประมงพาณิชย์ในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอโดย นางสาวทิพภาภรณ์ จงจินดาเจริญ

3. ขวัญกำลังใจของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอโดย นางเบญญาภา ชนะภัย

4. พฤติกรรมการทำการประมงอวนล้อมจับที่แจ้งเรือเข้า-ออกพื้นที่ จังหวัดพังงา นำเสนอโดย นายถนอมพงศ์ บัวบรรจง หรือ นางสาวณัฐมน ดอกจันทร์  หรือ นายสกล จินาล่อง

5. การศึกษาพฤติกรรมการทำการประมงอวนล้อมจับที่แจ้งเรือเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำเสนอโดย นางสาวนันทนา  นาโคศิริ

6. การศึกษาพฤติกรรมการทำการประมงอวนลากที่แจ้งเรือเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำเสนอโดย นายอรรถพล ปัตเมฆ หรือ นายนภ การะบุตร หรือ นางสาววนิดา เจ๊ะละหวัง หรือ นายอาทิตย์ ไชยลังกา

7. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอโดย นางสาวมณีวรรณ วงศ์นอก

8. การศึกษาพฤติกรรมการทำการประมงอวนล้อมจับที่แจ้งเรือเข้า-ออกพื้นที่คุระบุรี นำเสนอโดย นายวิชัย สินอนันต์  นายโยธิน แหนงใหม่ และ นางสาวพวงพร ปราบเสร็จ

9. การประมงเรืออวนครอบปลากะตักของจังหวัดปัตตานี นำเสนอโดย นายฟารีซี มะหมัด

10. การประมงเรือคราดหอยที่แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 1 นำเสนอโดย นายทวีพงษ์ ศรีผา 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900