กบร. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ 

กิจกรรม


วันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ  ณ  ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง โดยมี นางโสมลดา  ประเสริฐสม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ มาบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงานวิจัยที่ของบประมาณ และงานวิจัยที่ไม่ของบประมาณ และ ว่าที่ ร.ท. สาโรจน์  เสถียรวุฒิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงานวิจัยที่ขอประเมินตำแหน่งเพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของกองฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยภายในกองฯ ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด จำนวน 10 เรื่อง ดังนี้

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามมาตรา 81 ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ของชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอโดย นายโรจนรุตม์  รุ่งเรือง

2. ปัจจัยที่ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประมงพาณิชย์ในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอโดย นางสาวทิพภาภรณ์ จงจินดาเจริญ

3. ขวัญกำลังใจของผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอโดย นางเบญญาภา ชนะภัย

4. พฤติกรรมการทำการประมงอวนล้อมจับที่แจ้งเรือเข้า-ออกพื้นที่ จังหวัดพังงา นำเสนอโดย นายถนอมพงศ์ บัวบรรจง หรือ นางสาวณัฐมน ดอกจันทร์  หรือ นายสกล จินาล่อง

5. การศึกษาพฤติกรรมการทำการประมงอวนล้อมจับที่แจ้งเรือเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำเสนอโดย นางสาวนันทนา  นาโคศิริ

6. การศึกษาพฤติกรรมการทำการประมงอวนลากที่แจ้งเรือเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำเสนอโดย นายอรรถพล ปัตเมฆ หรือ นายนภ การะบุตร หรือ นางสาววนิดา เจ๊ะละหวัง หรือ นายอาทิตย์ ไชยลังกา

7. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอโดย นางสาวมณีวรรณ วงศ์นอก

8. การศึกษาพฤติกรรมการทำการประมงอวนล้อมจับที่แจ้งเรือเข้า-ออกพื้นที่คุระบุรี นำเสนอโดย นายวิชัย สินอนันต์  นายโยธิน แหนงใหม่ และ นางสาวพวงพร ปราบเสร็จ

9. การประมงเรืออวนครอบปลากะตักของจังหวัดปัตตานี นำเสนอโดย นายฟารีซี มะหมัด

10. การประมงเรือคราดหอยที่แจ้งต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 1 นำเสนอโดย นายทวีพงษ์ ศรีผา 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  226   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ