กบร. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น.  ณ  ห้องกุลาดำ  ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์  นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง โดยมีนางอุมาพร  พิมลบุตร  รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมร่วมพูดคุยและให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจประเมิน (Audit) ท่าเทียบเรือ  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานสำหรับเรือกลุ่มเสี่ยง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบติดตามเรือ และการเขียนงานวิจัย ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องปัญหาการกรอก Logbook ปัญหาการบันทึกในแบบ LD ในระบบ ก่อนเวลาที่เรือแจ้ง PI หรือเจ้าหน้าที่อนุมัติสถานะให้ผ่าน และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561   

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  217   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   209  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  139  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  115  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   87  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ