สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

 กองกฏหมาย

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

ข่าว ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-17  |   ข่าววันที่: 2020-10-26 |  อ่าน: 212 ครั้ง
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

ของร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

ตามที่กรมประมงได้ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... จากคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น


 ในการนี้ กรมประมงได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ดาวน์โหลด (ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ....)
ดาวน์โหลด (สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ....)  
ดาวน์โหลด (รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ....)
ดาวน์โหลด (รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย)

๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด (ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....)  
ดาวน์โหลด (สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
ดาวน์โหลด (รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....)
ดาวน์โหลด (รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ อัพเดตกฎหมายประจำวัน .. (1,365)  ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดทุกจังหวัด.. (1,338) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,131) กฎกระทรวง.. (1,010) ระเบียบกรมประมง.. (996) พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (972) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจั.. (930) ประกาศกรมประมง หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ  (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗).. (925) ประกาศกระทรวงที่ยังบังคับใช้ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘.. (917) ประกาศรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (IUU).. (727) ประกาศกรมประมง หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒).. (694) ประกาศกรมประมงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.. (670) ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง.. (666) ประกาศกรมประมง หมวด ๖ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำ (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๙).. (642) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (539) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.. (509) กฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง.. (494) กลุ่มกฎหมายและระเบียบ.. (484) คำสั่งกรมประมง.. (448) ประกาศกรมประมง หมวด ๘ สุขอนามัยของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (มาตรา ๙๘ - มาตรา ๑๐๐).. (433)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองกฏหมาย

     กองกฎหมาย กรมประมง  เลขที่ ๕๐ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐