ประกาศกรมประมงกองกฏหมาย

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือ คนประจําเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

มาตรา ๖ และ มาตรา ๗

หมวด ๓ การทำประมงในน่านน้ำไทย (มาตรา ๓๐ - มาตรา ๔๖)

มาตรา ๓๑


มาตรา ๓๓


มาตรา ๓๖ 

หมวด ๔ การทำประมงนอกน่านน้ำไทย ( มาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๔ )

มาตรา ๔๙


มาตรา ๕๐

 

หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒)

มาตรา ๖๗


มาตรา ๗๐


 

หมวด ๖ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำ (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๙)

มาตรา ๗๘(๑) (๕) และ (๗)


 

หมวด ๗ ส่วนที่ ๑ การควบคุมและเฝ้าระวัง (มาตรา ๘๑ - มาตรา ๘๙)

มาตรา ๘๑(๑)


มาตรา ๘๑(๒)


มาตรา ๘๓


มาตรา ๘๕


มาตรา ๘๖


มาตรา ๘๗


มาตรา ๘๘


มาตรา ๘๙

มาตรา ๙๐(๕)

มาตรา ๙๒

มาตรา ๙๔ 

 

 

 

 

 

หมวด ๘ สุขอนามัยของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (มาตรา ๙๘ - มาตรา ๑๐๐)

มาตรา ๙๘


มาตรา ๑๐๐


 


หมวด ๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ ( มาตรา ๑๐๑ - มาตรา ๑๐๙ )

มาตรา ๑๐๓


        มาตรา ๑๐๖


 

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (3,290)  ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดทุกจังหวัด.. (2,581) ประชาสัมพันธ์ อัพเดตกฎหมายประจำวัน .. (2,260) ประกาศกระทรวงที่ยังบังคับใช้ตามมาตรา ๑๗๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘.. (2,186) ระเบียบกรมประมง.. (1,979) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,866) ประกาศกรมประมง หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ  (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗).. (1,643) กฎกระทรวง.. (1,627) ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง.. (1,485) ประกาศรายชื่อเรือประมงที่ถูกใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (IUU).. (1,214) ประกาศกรมประมงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.. (1,154) ประกาศกรมประมง หมวด ๖ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำ (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๙).. (1,134) ประกาศกรมประมง หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒).. (1,079) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.. (1,074) ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจั.. (1,039) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (959) คำสั่งกรมประมง.. (841) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.. (829) กฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง.. (789) ประกาศกรมประมง หมวด ๔ การทำประมงนอกน่านน้ำไทย ( มาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๔ ).. (778)