ประกาศกรมประมง บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๗๑ - มาตรา ๑๗๖)

ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี [2020-05-07 ] ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง [2020-05-07 ] ประกาศกรมประมง หมวด ๑ บททั่วไป ( มาตรา ๘ - มาตรา ๑๑ )  [2020-05-07 ] ประกาศกรมประมง หมวด ๒ การบริหารจัดการด้านประมง (มาตรา ๑๒ - มาตรา ๒๙) [2020-05-07 ] ประกาศกรมประมง หมวด ๓ การทำประมงในน่านน้ำไทย (มาตรา ๓๐ - มาตรา ๔๖) [2020-05-07 ] ประกาศกรมประมง หมวด ๔ การทำประมงนอกน่านน้ำไทย ( มาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๔ ) [2020-05-07 ] ประกาศกรมประมง หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒) [2020-05-07 ] ประกาศกรมประมง หมวด ๖ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำ (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๙) [2020-05-07 ] ประกาศกรมประมง หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ  (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗) [2020-05-07 ] ประกาศกรมประมง หมวด ๘ สุขอนามัยของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (มาตรา ๙๘ - มาตรา ๑๐๐) [2020-05-07 ] ประกาศกรมประมง หมวด ๙ พนักงานเจ้าหน้าที่ ( มาตรา ๑๐๑ - มาตรา ๑๐๙ ) [2020-05-07 ] ประกาศกรมประมง บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๗๑ - มาตรา ๑๗๖) [2020-05-07 ] ประกาศกรมประมงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง [2020-05-07 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศกรมประมง บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๗๑ - มาตรา ๑๗๖) 

 เผยเเพร่: 2020-05-07  |  อ่าน: 501 ครั้ง

 

บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๗๑ - มาตรา ๑๗๖)

 มาตรา ๑๗๔


มาตรา ๑๗๕