ประกาศกรมประมง หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ  (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗)


[2020-05-07] ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี [2020-05-07] ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง [2020-05-07] ประกาศกรมประมง หมวด ๑ บททั่วไป ( มาตรา ๘ - มาตรา ๑๑ )  [2020-05-07] ประกาศกรมประมง หมวด ๒ การบริหารจัดการด้านประมง (มาตรา ๑๒ - มาตรา ๒๙) [2020-05-07] ประกาศกรมประมง หมวด ๓ การทำประมงในน่านน้ำไทย (มาตรา ๓๐ - มาตรา ๔๖) [2020-05-07] ประกาศกรมประมง หมวด ๔ การทำประมงนอกน่านน้ำไทย ( มาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๔ ) [2020-05-07] ประกาศกรมประมง หมวด ๕ มาตราการอนุรักษ์และบริหารจัดการ (มาตรา ๕๕ - มาตรา ๗๒) [2020-05-07] ประกาศกรมประมง หมวด ๖ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยสัตว์น้ำ (มาตรา ๗๓ - มาตรา ๗๙) [2020-05-07] ประกาศกรมประมง หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ  (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗) [2020-05-07] ประกาศกรมประมง หมวด ๘ สุขอนามัยของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (มาตรา ๙๘ - มาตรา ๑๐๐) อ่านทั้งหมด 

ประกาศกรมประมง หมวด ๗ การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ  (มาตรา ๘๐ - มาตรา ๙๗) 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


หมวด ๗ ส่วนที่ ๑ การควบคุมและเฝ้าระวัง (มาตรา ๘๑ - มาตรา ๘๙)

มาตรา ๘๑(๑)


มาตรา ๘๑(๒)


มาตรา ๘๓


มาตรา ๘๕


มาตรา ๘๖


มาตรา ๘๗


มาตรา ๘๘


มาตรา ๘๙

มาตรา ๙๐(๕)

มาตรา ๙๒

มาตรา ๙๔