ารประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมพิจารณาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ และระบบสารสนเทศ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2564

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


ารประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมพิจารณาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ และระบบสารสนเทศ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2564 ารประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมพิจารณาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ และระบบสารสนเทศ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2564..คลิก

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2564 เพื่อร่วมพิจารณาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ และระบบสารสนเทศ โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2564 และการใช้งบประมาณอื่นๆ สำหรับการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของกรมประมงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •    สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร    สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร  จำนวนผู้อ่าน 78  กรมประมง..ขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565- กรมประมง..ขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565-  จำนวนผู้อ่าน 69 คู่มือวิธีการค้นหาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือวิธีการค้นหาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนผู้อ่าน 54 ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ครั้งที่ 2/2566 ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ครั้งที่ 2/2566  จำนวนผู้อ่าน 36 ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์? อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์? อาจารย์ประจำคณะวิ... จำนวนผู้อ่าน 32 การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566  การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566   จำนวนผู้อ่าน 28 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น ครั้งที่ 1/2566   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคณะกรรมการพิจาร... จำนวนผู้อ่าน 28 การสนับสนุน กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ 3 ปีของ AN - IUU  การสนับสนุน กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ 3 ปีของ AN - IUU   จำนวนผู้อ่าน 27 การประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2566 การประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2566  จำนวนผู้อ่าน 26 การประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ครั้งที่ 1/2566 การประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 26


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

  รายละเอียด 50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900   email  it@dof.in.th  โทรศัพท์ 0 2940 6275  FAX 0 2940 6220  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6