การอบรมทางไกลหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง” ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

การอบรมทางไกลหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง” ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-01-14  |   ข่าววันที่: 2021-01-14 |  อ่าน: 55 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สนับสนุนกองบริหารการคลัง เปิดการอบรมทางไกลหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง” ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) ให้กับทางผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินของกรมประมงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติด้านการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 และระเบียบข้อบังคับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (3,533)  G-Chat.. (2,583) ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร.. (2,368) หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ).. (2,196) Anti IUU.. (1,928) elicense.. (1,910) Aqualib Apps.. (1,887) แบนเนอร์.. (1,879) researchApp.. (1,803) Feed Apps.. (1,789) กระบวนการ Work Flow.. (1,037) ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.. (823) สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต.. (754) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร.. (642) เอกสารฯคณะกรรมการ ICT.. (629) แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง.. (611) ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง รู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News).. (605) เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”.. (596) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ”.. (594) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเป.. (527)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900