กลุ่มภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

กลุ่มภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เกี่ยวกับเรา

 เผยเเพร่: 2020-12-28  |   ข่าววันที่: 2020-12-28 |  อ่าน: 490 ครั้ง
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล
กลุ่มบริหารจัดการระบบเครื่อข่ายและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 

หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร NIFI

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ               0 2940 6225 ภายใน 5109

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

0 2940 6275 ภายใน 5101

นายกิติพร  เจียรสมจิตร     (พี่โอ๊ต)

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ  (หัวหน้าฝ่าย)

นายประพันธ์ อุ่นสกุลวงศ์   (พี่พันธ์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางเฉลิมศรี วัฒนวิจิตร     (พี่ศรี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกันยาวีร์ สุทธิประภา   (พี่เดือน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุทัตตา  แดงกนิษฐ์     (พี่แป๋ว)

พนักงานธุรการ ส4 (ลูกจ้างประจำ)

นางสาวพัฒมนัส  รองอ่ำ    (ฟ้า)      

พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

นายธนภัทร น้อยแสง      (เต้ย)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

นางสาวนันทภัค อุ้มญาติ  (นก)

พนักงานธุรการ (จ้างเหมา)

นายอติพันธ์ เจริญ          (บอล)

พนักงานธุรการ (จ้างเหมา)

นายภัทรดร พุทธสาย       (โดม)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จ้างเหมา)

นายบุญมา สุขสำราญ      (น้ามา)

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)

นายกิตติศักดิ์ พรมวิเศษ    (พี่ต้น)

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)

นางสาวสกาวใจ  พูลสวัสดิ์  (น้องบี๋)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้างเหมา)

นางคำพลอย  จุลยะโชติ     (พี่แดง)

พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมา)

นางจันทร์เพ็ญ  วงค์ร้อย     (พี่เพ็ญ)

พนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมา)

นายวิเชต  โพธิ์ช้อย           (ลุงเล้)

คนสวน (จ้างเหมา)

ว่าที่ ร.ต.กวิน เพ็ชนิน         (กวิน)

รัฐบาลให้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

 

 

 

0 2579 5591  ภายใน 5129

 

  (หัวหน้ากลุ่ม)

 

 

นางสาวสายรุ้ง เวียงสีมา      (น้องรุ้ง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายนภัทร์ โสภณ              (พี่จั้ม)  

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นายอนุพงศ์ วีระกูล          (พี่แจ็ค)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นายธีรพันธ์  พญาวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  (ข้าราชการใหม่)

นายธนกฤต  บับภาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  (ข้าราชการใหม่)

นางสาวธัญรดี สังข์สกุล   (น้องแอน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.ภัทรภาดา โอฬารกิจกุลชัย (น้องดา)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวฐานมาศ  ใจลาด   (น้องหวาน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวพิชชาพร สินธนานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  (ข้าราชการใหม่)

นายทรงสัณฑ์  สุรเสน        (พี่ตู่)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (พนักงานราชการ)

นายเหรียญชัย วรรณวงษ์    (พี่เหรียญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  (พนักงานราชการ)

นางสาววรารัตน์ อินทโมลี    (น้องหนึ่ง)

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ       (จ้างเหมา)

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มบริหารจัดการระบบเครือข่าย

และความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ   0 2940 5602, 0 2561 5039

ว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ  (หัวหน้ากลุ่ม)

นางสาวนันทิยา พูลสวัสดิ์       (พี่เอ็กซ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวมัลลิกา เบญจศรีสุวรรณ  (พี่อุ๋ย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายไพศาล ผลสง่า                   (ไก่)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายนภัส  โสมวดี                (อาเฟ่ย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายอภิสิทธิ์  ขำศิริ              (พี่เจี๊ยบ)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

นายธนัญชัย ประเสริฐสุข       (พี่จิ๊บ)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

นางสาวสมลักษณ์ ขุนจันทร์    (พี่สาว)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

นางสาวนัยนา ภู่พันธ์            (พี่เอ๋)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

นายยวนยุท หงษ์ชุมแพ         (พี่ตุ๊ก)

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 (พนักงานราชการ)

นางสาวกิติยา กุลเกียรติชัย    (พี่จอย)

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  (พนักงานราชการ)

นายทวีศักดิ์ บำรุงสุข           (พี่เด่น)

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

นายมารุต ปัญจพรอุดมลาภ   (พี่รุต)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

นายอรรถชัย อินทรทรัพย์      (พี่ออด)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

นายทัศสาคร  สุวรรณจิระ    (ฮาร์ดบีส)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

0 2561 1596 ภายใน 5017

นายดำรงค์  เกิดกิจ              (พี่หมู)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่ม)

นายประพัทธ์ ประณิธานนท์   (พี่กอล์ฟ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวสุคนธา สาระรักษ์      (พี่ปุ๊ก)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายกิตติชาติ แชจอหอ          (พี่เต้)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาววิลาสินี  โพธิ์พันธุ์     (น้องกวาง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวปารวี แจ่มยิ่ง          (พี่ก้อย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวชันษา สมวงศ์        (น้องทราย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวจิราภรณ์ จันทิมา       (น้องเนย)

เจ้าหน้าที่ธุรการ  (จ้างเหมา)

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   

 

0 2940 6278 ภายใน 5111

นางสาวนิตยา วุฒิเจริญมงคล    (พี่หยิ้น)

นักวิชาการประมงชำนาญการ   (หัวหน้ากลุ่ม)

นางสาวฐิติภัทร สังข์ขาว          (พี่กุ๊ก)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นางสาวกนกอร ห่อนาค      (พี่หนุงหนิง)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นางสาวศลุตา  สุขช่วย       (น้องป๊อก)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ จันทิมา  (พี่แน็ท)

นักภูมิศาสตร์ (พนักงานราชการ)

นางสาวลักษมี ดอนลาว        (แยม)

นักภูมิศาสตร์ (พนักงานราชการ)

นายอดุลวิทย์  ชูเชิด           (โอ)  

นักภูมิศาสตร์ (พนักงานราชการ)

นายวัชรินทร์  สมเขาใหญ่    (น้อง......)

นักภูมิศาสตร์ (พนักงานราชการ)

นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์จวน   (น้ำ)

นักภูมิศาสตร์ (จ้างเหมา)

นางขนิษฐา ทิพย์โลหิต      (ดาว)

นักภูมิศาสตร์ (จ้างเหมา)

นายวัชรินทร์  สมเขาใหญ่     (บุ๊ค)

นักภูมิศาสตร์ (จ้างเหมา)

นายอารยะ เยาดำ           (ม่อน)

นักภูมิศาสตร์ (จ้างเหมา)

นายอภินันท์  อรรคทิมากูล    (นัน)

นักภูมิศาสตร์ (จ้างเหมา)

นางสาวกรรณิกา  คงมาก     (แอม)

นักภูมิศาสตร์ (จ้างเหมา)

นายนพรัตน์  จันทร์หมื่น

นักภูมิศาสตร์ (จ้างเหมา)

นางสาววนิชญา ดวงจันทร์  (สมายแคส)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้างเหมา)

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900