แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร”

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร” 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-06  |   ข่าววันที่: 2017-07-06 |  อ่าน: 518 ครั้ง
 

        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร”*แก่เจ้าหน้าที่กรมประมง จำนวน 100 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายฯ ให้แก่บุคลากรกรมประมงทุกระดับ และเรียนรู้วิธีการป้องกันเบื้องต้นเกี่ยวกับภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนำนโยบายฯ ไปปรับใช้จริง  ในชีวิตประจำวันและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้บรรยาย

               
กำหนดหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานละ 2 คน  ส่วนภูมิภาค หน่วยงานละ 1 คน โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาตามที่แนบมาพร้อมนี้หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ศทส. www4.fisheries.go.th/ict/ และส่งแบบฟอร์มตอบรับมาที่อีเมล์ ict@fisheries.go.th ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมสัมมนาครบเต็มตามจำนวนก่อนกำหนด ศสท. จะปิดรับสมัครทันที สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาหน้าเว็บไซต์ ศทส. และอัพเดตรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (3,476)  G-Chat.. (2,546) ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร.. (2,324) หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ).. (2,196) Anti IUU.. (1,902) elicense.. (1,874) Aqualib Apps.. (1,861) แบนเนอร์.. (1,853) researchApp.. (1,768) Feed Apps.. (1,758) กระบวนการ Work Flow.. (1,009) ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.. (814) สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต.. (738) เอกสารฯคณะกรรมการ ICT.. (618) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร.. (602) แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง.. (594) เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”.. (587) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ”.. (573) ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง รู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News).. (563) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์กร”.. (518)