การประชุมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางกรมประมง เพื่อบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์กรมประมงให้มีคุณภาพมีความมั่นคงปลอดภัย

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


การประชุมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางกรมประมง เพื่อบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์กรมประมงให้มีคุณภาพมีความมั่นคงปลอดภัย การประชุมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางกรมประมง เพื่อบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์กรมประมงให้มีคุณภาพมีความมั่นคงปลอดภัย..คลิก

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางกรมประมง เพื่อบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์กรมประมงให้มีคุณภาพมีความมั่นคงปลอดภัย โดยเว็บไซต์ของกรมฯ จะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแบ่งปันและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจ อันจะนำไปสู่การขยายผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •    สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร    สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร  จำนวนผู้อ่าน 78  กรมประมง..ขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565- กรมประมง..ขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565-  จำนวนผู้อ่าน 69 คู่มือวิธีการค้นหาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือวิธีการค้นหาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนผู้อ่าน 54 ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ครั้งที่ 2/2566 ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ครั้งที่ 2/2566  จำนวนผู้อ่าน 36 ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์? อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์? อาจารย์ประจำคณะวิ... จำนวนผู้อ่าน 32 การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566  การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566   จำนวนผู้อ่าน 28 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น ครั้งที่ 1/2566   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคณะกรรมการพิจาร... จำนวนผู้อ่าน 28 การสนับสนุน กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ 3 ปีของ AN - IUU  การสนับสนุน กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ 3 ปีของ AN - IUU   จำนวนผู้อ่าน 27 การประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2566 การประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2566  จำนวนผู้อ่าน 26 การประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ครั้งที่ 1/2566 การประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 26


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

  รายละเอียด 50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900   email  it@dof.in.th  โทรศัพท์ 0 2940 6275  FAX 0 2940 6220  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6