สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-01-26  |   ข่าววันที่: 2017-01-26 |  อ่าน: 811 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 
กรมประมง โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดสัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมง จำนวน 100 คน เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (3,824)  G-Chat.. (2,750) ประวัติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร.. (2,532) หน่วยงานภายในศทส.(พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ).. (2,196) elicense.. (2,040) Anti IUU.. (2,038) แบนเนอร์.. (2,029) Aqualib Apps.. (2,007) researchApp.. (1,929) Feed Apps.. (1,889) กระบวนการ Work Flow.. (1,170) ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศทส.. (895) สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต.. (811) ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง รู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News).. (793) วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร.. (773) ตระหนักรู้ IT กับ ศทส. ประจำเดือนมกราคม 2562 เรื่อง สรุปเทคนิคจับผิดเรื่องมั่วด้วยตัวเอง.. (756) เอกสารฯคณะกรรมการ ICT.. (697) แผนปฏิบัติงานในการประหยัดพลังงานกรมประมง.. (667) เปิดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสารสนเทศขององค์กร”.. (658) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ”.. (656)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900