ระบบอัจฉริยะ บริหารจัดการร้าน Fisherman shop @ Bang Khen

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


ระบบอัจฉริยะ บริหารจัดการร้าน Fisherman shop @ Bang Khen 

กิจกรรม


ระบบอัจฉริยะ บริหารจัดการร้าน Fisherman shop @ Bang Khen..คลิก

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมไหารือในด้านต่างๆ อาทิ ระบบอัจฉริยะ บริหารจัดการร้าน Fisherman shop @ Bang Khen พร้อมapplication/ การสร้างระบบการยื่นคำขอ การตรวจสอบ การขออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว / นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาทะเลในกระชังขนาดใหญ่แบบเที่ยงตรงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / โครงการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงสถิติการทำการประมงและประเมินทรัพยากรและเศรษฐกิจการประมง / การจัดทำฐานข้อมูลสำหรับพยากรณ์สภาพทางอุตุนิยมวิทยาและปัจจัยสิ่งแวดล้อมจากสภาวะโลกร้อนและวิกฤติการณ์ที่อุบัติขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและการทำประมง

โดยการหารือในครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันในด้านการวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการประมง พร้อมทั้งขยายผลโครงการวิจัยทางด้านการประมงให้มีศักยภาพในการพัฒนาด้านการประมงร่วมกันต่อไป โดยมี นางเพราลัย นุชหมอน รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำเอกสารเชิงหลักการ (Concept note) ร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •    สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร    สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร  จำนวนผู้อ่าน 78  กรมประมง..ขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565- กรมประมง..ขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565-  จำนวนผู้อ่าน 66 คู่มือวิธีการค้นหาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือวิธีการค้นหาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนผู้อ่าน 54 ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ครั้งที่ 2/2566 ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ครั้งที่ 2/2566  จำนวนผู้อ่าน 35 ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์? อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์? อาจารย์ประจำคณะวิ... จำนวนผู้อ่าน 32 การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566  การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566   จำนวนผู้อ่าน 28 การสนับสนุน กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ 3 ปีของ AN - IUU  การสนับสนุน กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ 3 ปีของ AN - IUU   จำนวนผู้อ่าน 27 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น ครั้งที่ 1/2566   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคณะกรรมการพิจาร... จำนวนผู้อ่าน 27 การประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2566 การประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2566  จำนวนผู้อ่าน 25 การประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ครั้งที่ 1/2566 การประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 25


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

  รายละเอียด 50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900   email  it@dof.in.th  โทรศัพท์ 0 2940 6275  FAX 0 2940 6220  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6