การประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


การประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม


การประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566..คลิก

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ร่วมรับทราบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมประมง และร่วมพิจารณาในประเด็นสำคัญ อาทิ แผนประชาสัมพันธ์กรมประมง ประจำปี 2566 และการรายงานผลฯ, รูปแบบการจัดส่งข่าว/ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของกองฯ เดือนละอย่างน้อย 1 ข่าว ตามแบบฟอร์ม, การจัดฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การสื่อสารยุคดิจิทัล Smart PR.” สำหรับผู้ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมประมง, การจัดตั้งกลุ่มไลน์ในการติดต่อประสานงานข้อมูลเร่งด่วน และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของกรมประมงให้มีประสิทธิภาพ มีแนวนโยบายและการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปในเชิงรุก สอดรับกับการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันที่มีการใช้สื่อเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคมยุคใหม่ รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างองค์กรของรัฐกับประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •    สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร    สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร  จำนวนผู้อ่าน 78  กรมประมง..ขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565- กรมประมง..ขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2565-  จำนวนผู้อ่าน 66 คู่มือวิธีการค้นหาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือวิธีการค้นหาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวนผู้อ่าน 54 รายงานความก้าวหน้าพัฒนา fisheries shop รายงานความก้าวหน้าพัฒนา fisheries shop  จำนวนผู้อ่าน 46 ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ครั้งที่ 2/2566 ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมประมง ครั้งที่ 2/2566  จำนวนผู้อ่าน 35 ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์? อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์? อาจารย์ประจำคณะวิ... จำนวนผู้อ่าน 32 การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566  การประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 1/2566   จำนวนผู้อ่าน 28 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น ครั้งที่ 1/2566   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคณะกรรมการพิจาร... จำนวนผู้อ่าน 27 การสนับสนุน กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ 3 ปีของ AN - IUU  การสนับสนุน กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ 3 ปีของ AN - IUU   จำนวนผู้อ่าน 27 การประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2566 การประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2566  จำนวนผู้อ่าน 25


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

  รายละเอียด 50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900   email  it@dof.in.th  โทรศัพท์ 0 2940 6275  FAX 0 2940 6220  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6