ณ ห้องประชุมพะยูน  กรมประมง  

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


ณ ห้องประชุมพะยูน  กรมประมง   

กิจกรรม


เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมพะยูน  กรมประมง   นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมบูรณาการฐานข้อมูลและการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลกรมประมง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 
1.ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในกรมประมง โดยปัจจุบันมีผลสำรวจระบบสารสนเทศภายในกรมประมง มีจำนวน 50 ระบบ  และที่ประชุมได้แนะนำระบบมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล Enterprise Service Bus (ESB) 
2.ความต้องการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ปัจจุบันมีระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการแผนที่ออนไลน์และโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Fisheries GIS Portal) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งมีคุณสมบัติในการสร้างแผนที่สำหรับแสดงผลบนเว็บไซต์ สร้างแบบฟอร์มสำหรับสำรวจและบันทึกข้อมูลภาคสนาม สร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเก็บข้อมูลภาคสนาม และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและแสดงผลในรูปแบบตัวเลข และแผนภูมิต่าง ๆ โดยหน่วยงานสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ด้วยตนเอง
3.การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กรมประมง  ตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดแนวทางการควบคุม และบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่...  66   สนับสนุน อุปกรณ์และห้องประชุมใช้ในการประชุมทางไกล   51  การประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   48  ประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 5/2565   46  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ครั้งที่ 4/2565   44  ร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจากคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์...  37  การประชุมหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบเครื...  37  ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง เพื่อพิจารณารายการคำขอตั้งงบประมาณด้าน...  37  การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers   36  กิจกรรมบริจาคโลหิต   31


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ