การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 

กิจกรรม


การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 ในวันอังคารที่ 21 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 -16.30 ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนายนภัทร์ โสภณ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศได้นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางด้านสัตว์น้ำของไทย ซึ่งเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จจะเป็นคลังข้อมูลชีวภาพขนาดใหญ่ หรือ Big Data ที่เก็บรวบรวมข้อมูลชนิดสัตว์น้ำจำนวนมากไว้ในฐานข้อมูลเดียว อาทิเช่น พรรณปลาไทยที่รวบรวมทั้ง ปลาน้ำจืด ปลาน้ำกร่อย และปลาทะเลที่แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทย พรรณไม้น้ำของไทย สัตว์น้ำของไทย ปลากัดไทย สัตว์น้ำประจำชาติ อีกทั้งจะรวบรวมข้อมูลด้านปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพ เหล่านี้มาบูรณาการเป็นฐานข้อมูลทางชีวภาพขนาดใหญ่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในด้านชนิดสัตว์น้ำของกรมประมงให้จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในระบบเดียว ซึ่งคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตอบสนองงานตามภารกิจกรม หรือหน่วยงานอื่นๆ ในหลายด้านที่ต้องการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการขับเคลื่อน รวมถึงสนับสนุน งานวิจัย งานสำรวจทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง เกษตรกร นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้สะดวก รวดเร็ว และมีความทันสมัย โดยมีแผนพัฒนาและบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทางชีวภาพในหลายด้านแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2569 โดยในปัจจุบันได้พัฒนาระบบ และจัดทำข้อมูลของพรรณปลาไทยในระบบแล้วกว่า 1500 ตัว และข้อมูลปลากัดไทยสัตว์น้ำประจำชาติ ข้อมูลปลาสวยงาม ข้อมูลพรรณไม้น้ำสวยงาม ซึ่งระบบกำลังจะถูกเปิดใช้งานให้ทดสอบในปี 2565 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่...  66   สนับสนุน อุปกรณ์และห้องประชุมใช้ในการประชุมทางไกล   51  การประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมประมง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   49  ประชุมผู้บริหารกรมประมง ครั้งที่ 5/2565   46  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ครั้งที่ 4/2565   44  ร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจากคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์...  37  การประชุมหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบเครื...  37  ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง เพื่อพิจารณารายการคำขอตั้งงบประมาณด้าน...  37  การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers   36  กิจกรรมบริจาคโลหิต   31


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ