สนับสนุนประชุมผ่านระบบทางไกล (ginconference)

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


สนับสนุนประชุมผ่านระบบทางไกล (ginconference) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม2564   เวลา 09.30 - 16.00 ณ ห้องประชุม   กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 3    กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงประชุมกับหน่วยงานผ่านระบบginconference   โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนประชุมผ่านระบบทางไกล (ginconference)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)   148   Analysis of production and environmental effects of Nile tilapia and white shrim...  130  ระบบติดตามเรือประมง (VMS) และผลจับสัตว์น้ำ (e-logbook) ในเชิงพื้นที่และเวลา   118  การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศั...  114  นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เป็...  109  การพัฒนาความพร้อมและขับเคลื่อน กรมประมงไปสู่องค์กรดิจิทัล    107  สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่หอยลาย    101  การบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21 ...  100  การประชุมจัดทำมาตรฐานจีน ไต๋หวัน เกาหลี   98  Operation Manual AN-IUU Interactive Platform   90

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ