การประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร


การประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) 

กิจกรรม


วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.  ผู้อำนวยการศูนย์เทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมประมง (อพ.สธ. - กปม.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 15 สิงหาคม 2564) พร้อมทั้งได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- พิจารณาร่างแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566

- พิจารณาโครงการจำนวน 6 โครงการ เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในปีงบประมาณ 2566

- พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระในปีงบประมาณ 2564

- พิจารณาการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำในประเทศไทย 1 ฐานข้อมูล เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ โดยรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหัวหน้าสำนักงานโครงการ ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)   148   Analysis of production and environmental effects of Nile tilapia and white shrim...  130  ระบบติดตามเรือประมง (VMS) และผลจับสัตว์น้ำ (e-logbook) ในเชิงพื้นที่และเวลา   118  การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศั...  113  นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เป็...  109  การพัฒนาความพร้อมและขับเคลื่อน กรมประมงไปสู่องค์กรดิจิทัล    107  สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่หอยลาย    101  การบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21 ...  100  การประชุมจัดทำมาตรฐานจีน ไต๋หวัน เกาหลี   98  Operation Manual AN-IUU Interactive Platform   90

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

     50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900     it@dof.in.th   0 2940 6275   0 2940 6220   แฟนเพจ