การประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

การประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-24  |   ข่าววันที่: 2021-08-24 |  อ่าน: 34 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.  ผู้อำนวยการศูนย์เทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมประมง (อพ.สธ. - กปม.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 15 สิงหาคม 2564) พร้อมทั้งได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- พิจารณาร่างแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และ 2566

- พิจารณาโครงการจำนวน 6 โครงการ เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในปีงบประมาณ 2566

- พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระในปีงบประมาณ 2564

- พิจารณาการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำในประเทศไทย 1 ฐานข้อมูล เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ โดยรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหัวหน้าสำนักงานโครงการ ฯ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร

 50 กรมประมง อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกษตรกลาง จตุจักร กทม. 10900