ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่งมอบวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ  และครุภัณฑ์ 2 รายการ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายขนนกด้วยนวัตกรรมใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่


ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่งมอบวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ  และครุภัณฑ์ 2 รายการ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายขนนกด้วยนวัตกรรมใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 8 เมษายน 2565 นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมงรักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางพรพิมล เกื้อกากร ประมงอำเภอคลองท่อม และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่งมอบวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ  และครุภัณฑ์ 2 รายการ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายขนนกด้วยนวัตกรรมใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบพัฒนาจังหวัดกระบี่ โดยมีท่าน ดร.พิมพ์ระพี พันธุ์วิชาติกุล เป็นประธานในการส่งมอบวัสดุุอุปกรณ์พร้อมครุภัณ์ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตร จำนวน 4 กลุ่ม  ประกอบด้วย 1.ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีบ้านหาดยาว ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
2.ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีบ้านคลองยวน ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
3.ศูนย์เครือข่ายสำหรับชุมชนเพื่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนก ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
4.ศูนย์เครือข่ายสำหรับชุมชนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนก ต.ทราบขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งผลคาดว่าจะได้รับ เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบกระบี่โมเดล สามารถนำไปปฎิบัติได้ เกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรด้วยนวัตกรรมใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้น 5,000-10,000 บาท/ครัวเรือน มีความมั่นคงทางอาชีพอย่างต่อเนื่อง พึ่งตนเองได้ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวจังหวัดกระบี่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการดำเนินงาน และคณะกรรมธิการทางวิทยาศาสตร์ฯสภาผู้แทนราษฎรเข้ามา
สนับสนุนผลักดันในรูปแบบงานวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคนิค นวัตกรรมใหม่ ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่โดยท่านผศ.ดร.ธีญาภรณ์ แก้วทวี  คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

     9/10 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอุตรกิจ  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000    sans@fisheries.go.th   075-611799   075-623951   แฟนเพจ