ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมงต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมงต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียนเกษตรกร ในกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมงต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่  นายนุกูลกิจ ดีดวง เลขที่ 88/1 หมู่ 8 ตำบลพงประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โดยมีขนาดของบ่อเลี้ยง 25 ตารางเมตร ซึ่งการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์นั้นจะทำให้การจัดการดูแลบ่อได้ง่าย ปลาดุกสามารถโตไว และสะดวกในการจับเมื่อพร้อมจำหน่าย ซึ่งผลผลิตที่ผ่านมาสามารถจับขายได้ประมาณ 800 กิโลกรัม อัตราเฉลี่ยประมาณ 2 ตัวต่อกิโลกรัม อีกทั้ง ฟาร์มของนายนุกูลกิจยังเป็นแหล่งรวบรวม และขายส่งปลาดุกในอำเภอบางสะพาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเยี่ยมชมร้านค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงและการ...  150   ประมงอำเภอบางสะพาน เข้าร่วมประชุมกลุ่มประมงพื้นบ้านคลองบางสะพาน เพื่อชี้แจงและปร...  123  ประมงอำเภอปราณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งทะเลและ...  104  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี...  95  ประมงอำเภอทับสะแก ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับ?การซื้อ...  94  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำแผน (Focus group) ระดับจังหวัด   93  ประมงอำเภอบางสะพาน ร่วมกิจกรรมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล    83  ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกิจ...  83  กิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดประจวบคี...  79  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่อำเภอปราณบุรี เพื่อตรวจเย...  69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ