สำนักงานประมงอำเภอ 


สำนักงานประมงอำเภอ

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) สนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม รวมทั้งกำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

          (2) ควบคุมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          (3) จัดทำแผนพัฒนาและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง

          (4) ให้คำปรึกษาและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง

          (5) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

          (6) ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

          (7) จัดเก็บเงินค่าอากร เครื่องมือทำการประมง และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง

          (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย