บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายมานพ หนูสอน

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    


นายประจวบ เจี้ยงยี่

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางซาปูร๊ะ ดอเลาะ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางอณิษภร สุธรรมมา

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริการจัดการด้านการประมง

    
นางสาวพัทจารี บุญสุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารตัดการด้านการประมง

    


นายนพพร สิทธิเกษมกิจ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางสาวปารณีย์ กิ่งชา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายทศพล เจริญวัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายอังกูร สมบูรณ์รัตน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางสาวเกษราภรณ์ บุญมาไล้

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นางยุวดี อุดมพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายณัฐพสิษฐ์ ฉายตะวัน

พนักงานพิมพ์
(ระดับ ส 4)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวอรวรรณ ปานสังข์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายอำนาจ ฟักเถื่อน

ประมงอำเภอหัวหิน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน

    
นางนริสา หนูสอน

ประมงอำเภอปราณบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี

    
นางภัสรมนฑ์ ขุนศิริยะ

ประมงอำเภอกุยบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอกุยบุรี

    
นางกัญจนี พรหมจินดา

ประมงอำเภอทับสะแก
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางนิตยา รักษาราษฎร์

ประมงอำเภอบางสะพานน้อย
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย

    
นายถาวร โรจนะรัตน์

ประมงอำเภอบางสะพาน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน

    
นายยุทธพล ศรีขิริยะกุล

ประมงอำเภอบางเมืองประจวบคีรีขันธ์
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

สำนักงานประมงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

    
นายสมศักดิ์ คงชู

ประมงอำเภอสามร้อยยอด
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

สำนักงานประมงอำเภอสามร้อยยอด

    


นายสุริยา พันธ์แก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

สำนักงานประมงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

    
นายไกรวุฒิ ปิ่นแก้ว

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

สำนักงานปรระมงอำเภอปราณบุรี

    
นางสาวนิตยา พูนเพิ่ม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน

    
นางบุญเสริม ศุภมิตร

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)

สำนักงานประมงอำเภอทับสะแก

    
นางชลธิชา จันพุ่ม

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย

    
น.ส.กอบกุล อยู่หนุน

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com