ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    


นายบุญเลิศ ลบถม

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)
    


นางสาวอัญชิสา ทองสง่า

นิติกรปฏิบัติการ


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางสาววิภารัตน์ เอียดแก้ว

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


กลุ่มบริการจัดการด้านการประมง

    
นางสาวปิยนุช เทศประพีป์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน


กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นายณัฐพงษ์ เจตสิกทัต

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นายนพพร สิทธิเกษมกิจ

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง)
    


นางสาวปารณีย์ กิ่งชา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายสุริยา พันธ์แก้ว

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวมัลลิยา แสงกลัด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวพัทจารี บุญสุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    


นางสาวเกษราภรณ์ บุญมาไล้

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)
    


นางสาวจรินทร์ทิพย์ เพชรทั่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายณัฐพสิษฐ์ ฉายตะวัน

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
(ลูกจ้างประจำ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางสาวอรวรรณ ปานสังข์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายกิติศักดิ์ บัวลาด

ประมงอำเภอหัวหิน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน

    
นางมณฑิกา เอมโอษฐ

ประมงอำเภอปราณบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี

    
นายยุทธพล ศรีขิริยะกุล

ประมงอำเภอสามร้อยอยด
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอสามร้อยอยด

    
นางภัสรมนฑ์ ขุนศิริยะ

ประมงอำเภอกุยบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอกุยบุรี

    


นางกัญจนี พรหมจินดา

ประมงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

    
นายสมศักดิ์ คงชู

ประมงอำเภอทับสะแก
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

สำนักงานประมงอำเภอทับสะแก

    
นายถาวร โรจนะรัตน์

ประมงอำเภอบางสะพาน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน

    
นางชลธิชา จันพุ่ม

ประมงอำเภอบางสะพานน้อย
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)

สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย

    


นายไกรวุฒิ ปิ่นแก้ว

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี

    
นางสาวชมพูนุช ธรรมจิตราภรณ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน

    
นายธวัชชัย โยริยะ

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน


สำนักงานประมงอำเภอกุยบุรี

    


นางสาวกอบกุล อยู่หนุน

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายจิรพัฒน์ สุขประเสริฐ

เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือคนประจำเรือ
((จ้างเหมาบริการ))

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com      fpo_prachuap@fisheries.go.th   032-602010   032-603608   แฟนเพจ