บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายมานพ หนูสอน

ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    


นายนพพร สิทธิเกษมกิจ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวเกษราภรณ์ บุญมาไล้

นักจัดการงานทั่วไป
(ปฏิบัติการ)

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นายประจวบ เจี้ยงยี่

เจ้าพนักงานประมง
(อาวุโส)

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    


นางสาวปารณีย์ กิ่งชา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายณัฐพสิษฐ์ ฉายตะวัน

พนักงานพิมพ์
(ส.4)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    
นางณฐาภัค รอดอินทร์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    
นางยุวดี อุดมพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายทศพล เจริญวัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นายอังกูร สมบูรณ์รัตน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    
นางสาวพัทจารี บุญสุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริการจัดการด้านการประมง

    
นางสาวอรวรรณ ปานสังข์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    


นายอำนาจ ฟักเถื่อน

ประมงอำเภอหัวหิน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอหัวหิน

    
นางนริสา หนูสอน

ประมงอำเภอปราณบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอปราณบุรี

    
ว่าง

ประมงอำเภอสามร้อยยอด

สำนักงานประมงอำเภอสามร้อยยอด

    
นางภัสรมนฑ์ ขุนศิริยะ

ประมงอำเภอกุยบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)

สำนักงานประมงอำเภอกุยบุรี

    
นายยุทธพล ศรีขิริยะกุล

ประมงอำเภอเมือง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)

สำนักงานประมงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

    

Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 193/1 ถนนปิ่นอนุสรณ์ ตำบลประจวบ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000 Email : fpo_prachuap@fisheries.go.th, dof.prachuap01@gmail.com