สำนักงานประมงจังหวัด 


สำนักงานประมงจังหวัด

          มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

          (1) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม รวมทั้งกำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

          (2) ควบคุมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          (3) จัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการประมง

          (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดและคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

          (5) ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามาตรฐาน

          (6) ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

          (7) จัดเก็บเงินค่าอากร เครื่องมือทำการประมง และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง

          (8) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง

          (9) กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอ

          (10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

          (1) งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานแปนงาน/โครงการ งานบุคคล งานให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

          (2) พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงในระบบสารสนเทศ

          (3) จัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการด้านการประมง รวมถึงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลด้านการประมง

          (4) ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัด

          (5) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานประมงจังหวัด

          (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

          (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผลทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ประมง เศรษฐกิจและสังคม

          (2) จัดทำระบบฐานข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และสถิติการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          (3) กำกับ ควบคุม หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ

          (4) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมในการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

          (5) ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

          (6) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ประกอบการ และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านการเพาะเลี้ยง การแปรรูป

          (7) สนับสนุนสำนักงานประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ประมง

          (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

          (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์

          (2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขอนามัย แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ำ และเรือประมงในเขตจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          (3) ดำเนินการ กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

          (4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน แจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          (5) ควบคุม และกำกับดูแลการทำประมงภายในจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          (6) กำกับดูแลการจัดเก็บเงินอากร เครื่องมือทำการประมง และค่าธรรมเนียมการประมง

          (7) ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำตามที่กฎหมายกำหนด

          (8) ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่สำนักงานประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

          (9) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม และดำเนินการขึ้นและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนชาวประมงและองค์กรประมงท้องถิ่นด้านประมงทะเล ชายฝั่ง ประมงน้ำจืด และประมงทะเลนอกชายฝั่ง ตลอดจนสถิติการประมง

          (10) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดและคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

          (11) ดำเนินการหรือประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หรือกฎหมายอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมประมง ดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงภายในเขตจังหวัด ในเขตตรวจราชการ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย