สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชวนเกษตรกรและบุคคลทั่วไปร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชวนเกษตรกรและบุคคลทั่วไปร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชวนเกษตรกรและบุคคลทั่วไปร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)..คลิก

                      สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญชวนเกษตรกรและบุคคลทั่วไปร่วมตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)"ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก และจัดที่ดินให้เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ที่ได้รับที่ดิน พ.ศ...." เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ก่อนลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็นลิงค์ด้านล่างนี้

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6