ออกปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์

 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

ออกปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


ออกปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์..คลิก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล ประมงจังหวัดบึงกาฬ  มอบหมายนายธวัชชัย อาจวิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  นางสาวกัลยาณี เจริญสุข นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายวันเฉลิม  ศรีบุตรดี นักวิชาการประมง ออกปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ แหล่งน้ำ หนองปลาดุก ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ นค. 0419 ตั้งอยู่ที่ บ้านสะง้อ หมู่ที่ 2 ตำบลหอคำ อำเภอมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เนื้อที่ จำนวนรวม 100 ไร่ ตามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการรางวัดแผนที่ในแหล่งน้ำดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงมีขั้นตอนของการดำเนินการรับรองเขตติดต่อของเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินข้างเคียง โดยมีการประสานงานให้สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำในการแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับรองแนวเขตในลำดับต่อไป อีกทั้ง มีการติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรายนางสมบัติ ชัยวงศา เกษตรกรตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า ที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ปีงบประมา ณ 2565  ที่มีการซื้อพันธ์ุปลาบึก จำนวน 100 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย โดยนำเลี้ยงในบ่อดินที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อศึกษาเรียนรู้ รวมถึงมุ่งหมายการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้ครอบครัวสร้างอาชีพในโอกาสต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเ... จำนวนผู้อ่าน 190  ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด. ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร.ร.ตชด.  จำนวนผู้อ่าน 101 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ  จำนวนผู้อ่าน 87 ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ออกปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง  จำนวนผู้อ่าน 83 ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพิธีลงนามMOU ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนผู้อ่าน 78 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี... จำนวนผู้อ่าน 67 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  จำนวนผู้อ่าน 66 ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ออกปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  จำนวนผู้อ่าน 61 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  จำนวนผู้อ่าน 60 ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ออกติดตามการเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

    รายละเอียด สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อาคาร ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ถนนบึงกาฬ-นครพนม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000    email  buengkanfisheries@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 042492473  FAX 042492473
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6